SharePoint O365 Power user course

 

Pregled SharePoint Online

Ovaj kurs daje pregled SharePoint Online, kljucne tehnologije, arhitekturu, korisnicko iskustvo i integraciju sa Office 365. Tokom kursa ce biti uporedeni SharePoint Server i Online verzija, kao i moguca hibridna rešenja.

 

Razumevanje SharePoint sajtova

SharePoint je moc´an mehanizam za kreiranje razlicitih lokacija za vaše projekte, timove, sastanke, proizvode ... U ovom modulu naucic´ete o kreiranju sajta, upotrebom razlicitih lokacijama, kao i razlicitih šablona koji su dostupni.

• SharePoint arhitektura

• Sajtovi I kolekcije sajtova

• Klasican naspram modernog tim sajta

• Otkrivanje blog opcije i Community sajt šablona

• Stvaranje perinalizovanog šablona za sajt

 

SharePoint upravljanje sadržajem

SharePoint je pun funkcija za upravljanja sadržajima. Liste i biblioteke su komponente upravljanja sadržajem – omogucavaju cuvanje zapisa, dokumenta, slika I svih ostalih digitalnih formata. Osim toga, imacemo osvrt na meta podatke, prikaze listi i biblioteka kao i tipove sadržaja.

• Osnove aplikacija, listi I biblioteka

• Prilagodene liste, biblioteke I kalendari

• Rad sa metapodacima i razlicitim tipovima kolona

• Stvaranje novih prikaza listi

• Stvaranje novih tipova sadržaja

• Detalji tipova sadržaja

 

SharePoint Store aplikacije Pregled

SharepPoint online omoguc´ava vlasnicima sajta da prošire svoju SharePoint instalaciju pomoc´u aplikacija. Možete pretraživati svoj korporativni katalog ili posetite javnu prodavnicu da pronade funkcionalnosti koje vas interesuju.

• Pretraživanje SharePoint App Store

• Instalacija i rad sa SharePoint Apps

 

Promena, prilagodavanje i brendiranje SharePoint lokacija

Prva stranica (landing page) c´e igrati važnu ulogu u okviru vašeg sajta. To je verovatno najposec´enija strana i treba da pokaže prave informacije. Jednako važna za korisnike je navigacija. Navigacija treba da bude jednostavna i intuitivna za korišc´enje. To omoguc´ava korisnicima dolazak lak dolazak do željenih informacija i pod sajtova.

• SharePoint Pokretac aplikacija i traka

• Klasicne I moderne stranice

• Promena sadržaj SharePoint stranica

• Kako raditi sa Web Partovima?

• Razliciti tipovi navigacije

• Navigacija – najbolja praksa

• Modifikovanje predefinisanog izgleda

 

Dokument menadžment

Upravljanje dokumentima je verovatno najpopularnija funkcionalnost SharePointa. SharePoint dokument biblioteke omoguc´avaju da lako upravljate verzijama, radite zajedno sa svojim kolegama na istom dokumentu, dodelite meta podatke ili radite sa razlicitim šablonima dokumenata.

• Pracenje verzija

• Konfiguracija check-out i odobrenje

• Grupisanje dokumenta u Document setove

• Primite obaveštenje

• Zajednicko kreiranje dokumenata sa ostalim korisnicima

• Reciklažna kanta

 

Upravljanje korisnicima i dozvolama

SharePoint Online vam omoguc´ava da cuvate podatke na siguran i zaštic´eni nacin. Kao vlasnik sajta možete kontrolisati pristup sadržaju koji se nalazi u okviru vašeg sajta. Možete ipozivati kolege ili spoljne korisnike i odluciti da dobiju pristup citanju ili više.

• SharePoint dozvole I nivoi dozvola

• Davanje pristupa na sajtu i na nivou biblioteke

• Rad sa korisnicima, domenskim grupama i SharePoint grupama

• Prekid nasledjenih dozvola na odredenim objektima

• Deljenje sadržaja sa internim i eksternim korisnicima

 

Sinhronizacija podataka izmedu SharePoint Online i Office desktop aplikacija

SharePoint obezbeduje integraciju sa Office klijentima Word, Excel, Outlook, Access ... Od jednostavnog otvaranja i cuvanja dokumenata iz Office alatki na SharePoint-u do izvoz i uvoza podataka iz Excel i Access aplikacija.

• Uskladivanje kalendara i kontakata sa Microsoft Outlook

• Izvoz i uvoz SharePoint podataka u Microsoft Excel i Microsoft Access

 

Microsoft PowerApps

U svetu poslovnih korisnika nailazite cesto na situaciju da se podaci cuvaju u razlicitim aplikacijama kao SharePoint, Salesforce, Excel datoteke, baze podataka… Microsoft Power Apps omogucava korisnicim bez programerskog iskustva da razviju aplikacije bazirane na njihovim podacima.

• Šta je Microsoft PowerApps?

• Izgradnja PowerApp iz šablona

• Prilagodavanje PowerApp – oblikovanje, validacije, dogadjaji…

• Izrada PowerApp na raspolaganju korisnicima

 

Microsoft Flow - tokovi

• Šta je Microsoft flow?

• Izgradnja tokova pomocu pretraživaca

• Microsoft Flow mobilne aplikacije

• Korišc´enje Microsoft Flow u sprezi sa SharePoint Online

 

Napredno upravljanje podacima

Napredno upravljnje podacima vam pomaže tako što vam omogucava alatke za organizovanje i upravljanje sadržajem tokom životnog ciklusa sadržaja, od stvaranja do arhive. To vam omoguc´ava da sprovedite razlicite procedure na svojim dokumentima i za upravljanje meta podacima i sadržajima.

• Managed Metadata Service - upravljanje sadržajem na nivou meta podataka

• Termini I setovi termina

• Objavljivanje Enterprajs tipova

• Pomeranje dokumenta sa Send To opcijom

• Klasifikacija dokumenata

• Rekord menadžment

• Polise: Revizija, Rok, prevencija gubljenja I brisanja podataka

 

SharePoint Pretraga

SharePoint Online sadrži moguc´nost pretraživanja sadržaja na više lokacija i kolekcija sajtova. SharePoint upit za pretragu ukljucuje moguc´nost za precizno pretraživanje na osnovu podesivih prilagodjavanja. Moderno SharePoint okruženje koristi svoju funkcionalnost pretrage kako za pronalaženje podataka tako I za naprednu navigaciju kor sadržaj.

• Upit za pretragu -  sintaksa

• Podešavanje Search Engine

• Rad sa izvorima rezultata

• Definisanje i korišc´enje - managed properties

• Pretraga korisnika

• Pravila za upite

• Web Part za pretragu

• Vrste rezultata

 

Upravljanje sadržajem na web-u: Publishing Pages

SharePoint Online dolazi sa mnogo moguc´nosti za izgradnju intranet i ekstranet portala. Publishing stranice omoguc´avaju da napravite konzistentnu brendiranu I struktuiranu prezentaciju za svoj portal. Stranice su zasnovane na primerima stranica (Page Layouts) u kojima su brendiranje i raspored unapred definisani. Autori sadržaja mogu objaviti pripremljene strane na kontrolisan nacin.

• Publishing Sites vs Team Sites

• Objavljivanje - Publishing Page

• Principi Publishing stranice

• Korišc´enje i kreiranje -  Page Layouts

• Stvaranje Page Layouts rasporeda sa Design Manager-om

• Device Channels

 

Ciljevi ovog predavanja

SharePoint Online, deo Office 365, sadrži bogat skup funkcija i funkcionalnosti koje omoguc´avaju da se izgradi platforma koja podržava vaše poslovne potrebe. Ovaj kurs c´e vas nauciti out-of-the-box funkcionalnostima proizvoda. Dobic´ete prakticno iskustvo sa SharePoint korisnickim interfejsom i naucic´ete kako da napravite, konfigurišete, osigurate i održavate SharePoint lokacije kao i izgradnju rešenja koje obuhvataju SharePoint aplikacije, pretraživanje, Flow ... uz pomoc´ pretraživaca i Office klijenata.

 

Preduslovi

Ovaj kurs je namenjen kako IT profesionalacima tako I poslovnim korisnicima zainteresovanim za ucenje prednosti SharePoint Online aplikacije. Polaznici završavaju kurs sa znanjima neophodnim da postanu kljucni korisnik SharePointa u svom okruženju - menadžer sadržaja, vlasnik sajta ... Nije potrebno prethodno SharePoint Online znanje.